Concurs solidari del Quinto de Nadal 19-20

Bases del concurs solidari del Quinto de  Nadal 2019

 1. Objectiu

Promocionar la participació ciutadana i la implicació social a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

2. Sol·licitants

- Qualsevol persona física o entitat jurídica pròpia que presenti un projecte.

- Cap de les entitats que pertanyen al Quinto de Nadal no podran sol·licitar aquesta subvenció.

3. Requisits del projecte

I. Només es pot presentar un projecte per sol·licitant.

II. El projecte ha de fer impacte directe a Sant Feliu de Llobregat.

III. El projecte subvencionat ha de realitzar-se durant l’any 2020.

3.1 Projectes no subvencionables

- Despeses ordinàries dels sol·licitants.

- Formació de les persones sol·licitants.

- Projectes d’obres i reformes de béns immobles.

- Projectes que no siguin oberts a la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat.

- Producció de samarretes, dessuadores o altres elements de màrqueting.

4. Documentació a presentar

- Model A de sol·licitud de participació per a entitats    Model A

- Model B de sol·licitud de participació per a altres col·lectius i particulars    Model B

- Còpia del projecte en format paper.

5. Forma, lloc i termini de presentació

Per formalitzar la petició, els sol·licitants hauran de presentar les seves sol·licituds abans del termini establert (15 de desembre). Es preveu que hi hagi una convocatòria per curs (al mes d’octubre aproximadament); notificades amb un mínim d’antelació a través de les xarxes socials del Quinto de Nadal. La sol·licitud caldrà formalitzar-la a través de l'e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i en format paper a la seu de l'entitat (C/ Vidal i Ribas, 123 - 125  08080 Sant Feliu de Llobregat).

6. Aspectes que es valoraran per la resolució del projecte

a. Zona/territori. Aquelles activitats en què hi puguin participar la resta d’entitats de Sant Feliu de Llobregat [FINS A 2 PUNTS]

b. Interès públic. Les activitats de caire obert, popular i participatiu, prioritzant les que siguin d'interès públic i general i que comptin amb un projecte correcte de difusió, el qual caldrà especificar en el lliurament de la documentació. [FINS A 3 PUNTS]

c. Col·laboració. Aquelles activitats que estiguin promogudes per més d’una entitat; que afavoreixin el treball conjunt entre entitats; o que juguin amb el lligam entitat-zona/territori o àmbit: [FINS A 2 PUNTS]

d. Cofinançament. Es valoraran les iniciatives que comptin amb una planificació econòmica que contempli, entre altres factors, un finançament diversificat: [FINS A 2 PUNT]

 

e. Continuïtat. Activitats o projectes que puguin tenir una continuïtat en el temps i una implantació en la realitat més propera: [FINS A 2 PUNT]

f. Valors. Aquelles activitats que afavoreixin la solidaritat, la igualtat d'oportunitats, l'atenció a la diversitat, la sostenibilitat i el respecte al medi: [FINS A 2 PUNTS]

g. Noves tecnologies. Afavorir les propostes que avancin en la implementació de les noves tecnologies com a eines de relació i comunicació: [FINS A 1 PUNT]

h. A més a més es tindrà en compte: Educació per una ciutadania global. Aquelles activitats i projectes que afavoreixin un punt de vista global dins la seva educació. [FINS A 1 PUNT]

7. Justificació de l’ajut

Un cop s’hagin atorgat els ajuts, caldrà realitzar la justificació. Serà necessari complimentar degudament la documentació següent:

- Memòria Descriptiva i Justificació Econòmica (2)

En la comunicació de resolució de les sol·licituds es concretaran els terminis per fer la justificació. Caldrà fer-la arribar a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i en format paper a la seu de l'entitat (C/ Vidal i Ribas, 123 - 125  08080 Sant Feliu de Llobregat).

Nota: En el supòsit que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es notificarà als interessats/es perquè l’esmenin. Si en el termini de 15 dies hàbils les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a l’ajut i hauran de retornar, si s’escau, els diners concedits a l'Associació Quinto de Nadal.

(2) Aquest model serà facilitat per l'entitat del Quinto al guanyador del concurs.

8. Obligacions dels beneficiaris de l’ajut

L'acceptació de la sol·licitud obliga a les entitats que s'han beneficiat de l'ajut a:

- Comprometre's a comunicar qualsevol canvi en l’activitat subvencionada amb la suficient antelació per tornar a avaluar els terminis de l’acord. El fet de no comunicar els canvis amb suficient antelació podrà ser motiu per retirar l’ajut o part d’aquest.

- Assumir a càrrec seu, totes les despeses d’organització de les activitats que es duguin a terme: assegurança de responsabilitat civil, infraestructura, serveis sanitaris, subministraments, neteja ...

- Fer constar en el material imprès o altres mitjans de difusió el suport del Quinto de Nadal a l’activitat subvencionada, mitjançant la incorporació de la frase: “amb el suport de” i el logotip del Quinto de Nadal.

- Vetllar per l’ús de la llengua catalana (com a mínim) en tota la documentació de l’entitat amb relació a l’activitat subvencionada.

- Vetllar per la qualitat i coherència educativa, cultural i social entre el beneficiari de l'ajut i el Quinto de Nadal.

- Vetllar per la reducció, reutilització i reciclatge a l’entitat; i per l’ús progressiu de productes de comerç just i solidari, productes i materials sostenibles i respectuosos amb el medi, materials reciclats, reutilitzables, etc.

- Un cop realitzada l’activitat subvencionada, presentar-ne la corresponent memòria i estat de comptes. La no presentació d'aquesta, serà motiu d'impossibilitat de participació en futures convocatòries d'ajuts.

9. Import de l’Ajut

El Quinto de Nadal assignarà 500€ al beneficiari de l'ajut durant el primer trimestre de l'any 2020. Aquest import variarà depenent del benefici net que s’hagi tret de l’organització del Quinto de l'any anterior.

En el cas de no trobar un projecte que no s'adeqüi conforme els nostres requisits i les nostres bases, la comissió de Quinto guardarà la quantia del premi de cara a la propera convocatòria del concurs.

10. Comunicació i pagament

El Quinto de Nadal comunicarà als sol·licitants la resolució aprovada per la comissió del Quinto en un termini no superior a les 6 setmanes de la data límit sol·licitud. En la carta de resolució s'indicarà quan es realitzarà el pagament de l'ajut.

La comissió s'encarregarà de fer el primer contacte comunicatiu amb l'entitat guanyadora. A partir d'aquí, seran els representants del projecte guanyador els responsables per tal de reclamar el premi. Si després d'un mes, des de la data de celebració de l'esdeveniment, els responsables no han contactat ni han reclamat els diners, la comissió del Quinto no es fa responsable del retorn del premi.

El pagament de l'ajut està supeditat a què en el curs vigent s’hagin presentat les documentacions dins els terminis previstos.

*En cas que no es rebés cap sol.licitud, l'associació del Quinto de Nadal decidirà a quina entitat, obra social o projecte destina l'import de l'ajut.

 

Please login to comment
  • Sense comentaris